Bij ADR transport is voorzichtigheid geboden.
Onze gecertificeerde chauffeurs kennen de voorzichtigheid die hiervoor nodig is.

ADR stukgoed kunnen wij vervoeren van de volgende klassen:
Klasse 2 – Gassen
Klasse 3 – Brandbare vloeistoffen
Klasse 4.1 – Brandbare vaste stoffen
Klasse 4.2 – Voor zelfontbranding vatbare stoffen
Klasse 4.3 – Stoffen die gas ontwikkelen bij contact met water
Klasse 5.1 – Oxiderende stoffen
Klasse 5.2 – Organische peroxiden
Klasse 6.1 – Giftige stoffen
Klasse 6.2 – Infectueuze stoffen
Klasse 8 – Bijtende stoffen
Klasse 9 – Diverse gevaarlijke stoffen